Programma Water in Balans

Programma Water in Balans

Begin 2017 heeft het nieuwe gefuseerde waterschap Limburg een actieprogramma Water in balans opgesteld voor de uitvoering van zijn ambities en maatregelen rondom wateroverlast. Naar aanleiding van de fors toegenomen wateroverlast in de afgelopen periode en de klimaatveranderingen heeft het oplossen van de wateroverlast problematiek de hoogste prioriteit binnen de waterschapsorganisatie. De wateropgave is zo groot en de klimaatadaptieve inrichting zo veelomvattend dat dit samen met de omgeving en betrokken partners moet worden oppakken aan de hand van een benadering op stroomgebiedsniveau. Hierbij moet naast wateroverlast tevens perioden van extreem droogte en hitte kunnen worden opgevangen zonder grote watertekorten.


Het Programma Water in Balans omvat een breed scala aan maatregelen en acties rond wateroverlast en droogte die langs een aantal programmalijnen worden uitgevoerd: klimaatadaptief maken van de leefomgeving, het aanpassen van onderhoud zodat het beter kan inspelen op extremere weersomstandigheden , bedrijfsvoering (informatievoorzieningen en databeheer) en de crisesbeheersing samen met de veiligheidsregio. Hierbij is het niet meer zo vanzelfsprekend om wateroverlast alleen op te lossen met grote infrastructurele waterwerken in het Limburgse landschap of het zo snel mogelijk afvoeren van water naar de Maas. Er zal gezocht moeten worden naar duurzame innovatieve oplossingen waarbij door verschillende partijen moet worden samengewerkt; hierbij worden 4 knoppen onderscheiden waaraan gedraaid wordt: vasthouden van water in agrarisch landelijke gebied, het verbeteren en uitbreiden van het watersysteem met regenwaterbuffers en retentiegebieden en kades, het afkoppelen en bergen van stedelijk water en zelfredzaamheid door bewoners bij extreme situaties. Recent zijn voor twee pilotgebieden Meersen en Oirsbeek samenwerkingsovereenkomsten gesloten om de wateroverlast gezamenlijk aan te pakken.


De Mex Groep heeft het programmamanagement van het programma Water in Balans voor het Waterschap Limburg verricht van 2017 tot 2019 en van het programma BOOST (opgenomen in Water in Balans) voor het voormalige Waterschap Roer en Overmaas in 2016-2017.

Projectinformatie
  • Waterschap Limburg

  • 2016 - 2018

  • Programmamanagement, Procesmanagement

  • Gebiedsontwikkeling, Klimaatadaptatie

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Kees Waverijn

Foto impressie van het project