Integrale herinrichting winkelstraten Statenkwartier Den Haag

Integrale herinrichting winkelstraten Statenkwartier Den Haag

Naar aanleiding van veel weerstand bij winkeliers tegen de uit verkeersveiligheidsoverwegingen voorgenomen realisatie van een rotonde op de kruising van twee belangrijke Haagse winkelstraten is medio 2016 door het college besloten het roer om te gooien en om in samenwerking met de winkeliers, de bewoners en de vastgoedeigenaren in het gebied een integrale visie op het grotere samenhangende gebied van de Frederik Hendriklaan, Aert van der Goesstraat en de Willem de Zwijgerlaan op te stellen. In het integrale ontwerp vormt de verkeersveiligheid voor het gehele winkel en woongebied, een belangrijk onderdeel (met aandacht voor fietsers, snelheid, (dubbel)parkeren, laden en lossen e.d.). Het ontwerp moet eveneens bijdragen aan een betere inrichting en samenhangende uitstraling van dit voor Den Haag belangrijke winkelgebied. Deze integrale aanpak biedt daarnaast de mogelijkheid om het riool in zowel de Willem de Zwijgerlaan als de Frederik Hendriklaan te vervangen, zodat het winkelgebied maar één keer op de schop gaat en de overlast voor de omgeving beperkt blijft.

Voor zowel het schetsontwerp (SO) als het voorlopig Ontwerp VO zijn uitgebreide participatietrajecten doorlopen met de direct belanghebbenden verenigd in een klankbordgroep en met de omgeving door middel van informatieavonden. Dit heeft geleid tot een gedragen ontwerp en een positief raadsbesluit in juni 2018. De herinrichting wordt momenteel aan de hand van een niet openbare Europese procedure aanbesteed op basis van een UAV contract (bestek). Gunning vindt plaats op EMVI, waarbij de meerwaarde wordt gezocht in het zo veel mogelijk beperken van de overlast en een zo duurzaam mogelijke uitvoering met een zo laag mogelijke CO2 uitstoot. Start uitvoering is gepland in mei 2019.


De Mex Groep heeft het procesmanagent en projectmanagement verzorgd vanaf medio 2016 om te komen tot een nieuwe integrale aanpak. Vanaf 2018 wordt ook het contractmanagent ingevuld door de Mex Groep met betrekking tot de inkoopstrategie en het aanbestedingsproces.


Projectinformatie
  • Gemeente Den Haag

  • 2016 - heden

  • Projectmanagement, Contractmanagement

  • procesmanagement

  • Gebiedsontwikkeling

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Kees Waverijn

Foto impressie van het project